Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” (zwana dalej: Fundacja) z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-299, ul. Bereniki 29.

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: lub pisemnie na podany wyżej adres siedziby administratora danych osobowych.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • realizacja zadań statutowych Fundacji (tj. dotyczących ochrony, kultywowania i upowszechniania zasobów kulturowych i historycznych, w tym archiwaliów oraz obiektów kultury materialnej związanych z tradycją lokalną i regionalną Pomorza oraz jego historią, poprzez działalność w zakresie kultury i sztuki, turystyki, rekreacji i hobby, edukacji i wychowania, naukowo-badawczym i badań naukowych, międzynarodowym oraz branżowym), a także realizacja (przez administratora danych osobowych) projektów związanych z powyższymi zadaniami statutowymi, oraz
 • przetwarzanie wizerunku na cele informacyjne i promocyjne związane z prowadzonymi działaniami statutowymi, oraz
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, pozostałe dane kontaktowe oraz Państwa wizerunek.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnemu innemu podmiotowi.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail: .
 4. Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do Państwa danych osobowych, oraz
 • żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.